Dňa 28. júna 2006 o 11.30 hod. sa v kultúrnom dome v Čemernom zišli všetci tí, ktorým naša inštitúcia - Základná škola na Kukučínovej ulici 106 vo Vranove nad Topľou

" prirástla " na určitý čas v živote k srdcu, resp. boli alebo sú úzko spätý so životom našej školy, čoho dôkazom bola aj výstava fotografií  zo života školy za

uplynulých 40. rokov.

             V tento deň sme si pripomenuli 40. výročie založenia školy slávnostným programom spojeným s posedením. Na oslave tohto krásneho jubilea sa

zúčastnilo 160 hostí.  Okrem nebohého prvého riaditeľa školy pána Mikuláša Haľka sa stretli všetci  bývalí riaditelia, zástupcovia školy

jej dlhoroční aj súčasní učitelia, výchovní zamestnanci, kuchárky, školník a údržbár, ale aj upratovačky.

Po slávnostnom príhovore pána riaditeľa školy PaedDr. Martina Babiaka odovzdal primátor mesta Vranov nad Topľou PhDr. Tomáš Lešo do rúk riaditeľa školy

ďakovný list za rozvoj školstva v meste Vranov nad Topľou. Okrem tohto listu obdržal riadieľ školy z rúk primátora aj šek v hodnote 50 000,-Sk na nákup

počítačovej techniky pre žiakov školy. Medzi pozvanými hosťami nechýbala ani prednostka mestského úradu Ing. Eva Pčolinská, či PaedDr. Štefan Orol. Škoda len,

že sa oslavy nemohol zúčastniť vedúci oddelenia školstva Mgr. Andrej Krišanda, ktorý bol na pracovnej ceste v USA. Sme radi, že pozvanie neodmietla naša účtovníčka,

mzdová účtovníčka, či bývalá hospodárka školy. Po veľmi peknom kultúrnom programe, ktorý pre všetkých hostí pripravili naši žiaci pod vedením ich učiteliek,

pokračovala oslava 40-ky školy na tanečnom parkete. Kultúrny program pozorne a so záujmom sledovali aj naši bývalí, či súčasní farári a katechéti.

Okrem tanca si mnohí vychutnali pokojné posedenie pri popoludňajšej káve alebo len tak v kruhu svojich kolegov a priateľov.

Celá táto vydarená oslava sa uskutočnila vďaka menovaným i nemenovaným sponzorom, za čo im veľmi pekne ďakujeme.