Súčasnosť školy:

  Školu v školskom roku 2023 - 2024  navštevuje 473 žiakov. Škola má právnu subjektivitu.
 

  Celkovo je na škole zriadených 22 tried.

  Na I.stupni sú zriadené 4 triedy pre intaktných žiakov.

  Na II.stupni je 18 tried, z toho 1 špeciálna trieda pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

  - v tejto špeciálnej triede sa vzdelávajú žiaci s ľahkým aj stredným stupňom duševnej zaostalosti, žiaci sa učia podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím. Celkový počet žiakov v špeciálnej triede je 9 žiakov. V špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím je vyučovanie zabezpečené učiteľmi s aprobáciou špeciálna pedagogika.

        V bežných triedach je 34 žiakov, ktorým sú poskytované podporné opatrenia v zmysle platnej legislatívy, zákona č.182/2023 Z.z. v rámci inkluzívneho vzdelávania. Začlenenie týchto žiakov je z dôvodu zdravotného znevýhodnenia - ľahkej duševnej   zaostalosti ( mentálny postih), ako aj rôznych špecifických porúch učenia dysgrafia, dyslexia, dysortografia....), ale taktiež sluchového postihu.   

Zámerom postupného zavádzania podporných opatrení je plnohodnotné zapájanie detí alebo žiakov do výchovy a vzdelávania a rozvíjanie ich vedomostí, zručností a schopností.

Katalóg podporných opatrení špecifikuje podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní poskytované školou, ktoré sú potrebné na to, aby sa dieťa alebo žiak mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti. Konkrétne podporné opatrenia, ako aj ďalšie sprievodné dokumenty na pomoc školám a školským zariadeniam prináša Katalóg podporných opatrení

  Výchovno- vyučovací proces zabezpečuje 46 pedagogických zamestnancov, z toho 7 pedagogickí asistenti učiteľa. Prevádzku školy zabezpečujú 10-ti technicko-hospodárski zamestnanci, z toho sú štyria pracovníci školskej jedálne.

  Obvod školy tvoria obce Banské, Vechec, Juskova Voľa a mestská časť Čemerné a Lomnica.
  Z celkového počtu 465 žiakov je  99,0
%  žiakov z marginalizovanej rómskej komunity. Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je 264 žiakov.

  Na plnenie výchovno-vyučovacích cieľov sú na škole vytvorené veľmi dobré podmienky. K tomu slúžia 3 odborné učebne prírodovedného zamerania - odborná učebňa chémie, fyziky, výtvarnej výchovy, 2 školské dielne na vyučovanie predmetu technika.
  Dobré podmienky sú aj pre zabezpečovanie spoločenskovedných predmetov a pre rozvoj kultúrno-umeleckých aktivít žiakov.
 
K športovému využitiu slúži telocvičňa, posilňovňa a multifunkčné ihrisko.
 
Pri škole je zriadená aj školská jedáleň.
  Škola je plynofikovaná, má zmodernizované sociálne zariadene a prevádzka školy je zabezpečovaná na úrovni hygienických   normatívov.
  Personálne je škola dobre zabezpečená. Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania je veľmi dobrá. Kolektív pedagogických zamestnancov je pripravený po odbornej stránke zabezpečovať náročné úlohy a uplatňovať najnovšie trendy v oblasti pedagogicko- psychologického zamerania žiakov.

  V školskom roku 2023 - 2024 môžu žiaci školy navštevovať 16 záujmových útvarov s rôznym zameraním V  uvedenom školskom roku z dôvodu zvýšených poplatkov za činnosť v centrách voľného času pri základnej škole a v školskom klube detí o uvedené služby nie je zo strany zákonných zástupcov záujem, z uvedeného dôvodu nie sú v prevádzke.