Súčasnosť školy:

  Školu v školskom roku 2020 - 2021  navštevuje 438 žiakov. Škola má právnu subjektivitu.
 

  Celkovo je na škole zriadených 22 tried.

  Na I.stupni je zriadených 5 tried pre intaktných žiakov.

  Na II.stupni je 17 tried, z toho 4 špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

  - v týchto špeciálnych triedach sa vzdelávajú žiaci s ľahkým aj stredným stupňom duševnej zaostalosti

  Rozdeleneie špecialnych tried po ročníkoch je nasledovné: 5. ročník - 1 trieda

                                                                                               6. ročník - 0

                                                                                               7. ročník - 1 trieda

                                                                                               8. ročník - 2 triedy

                                                                                               9. ročník - 0

   V týchto  triedach sa učia žiaci podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Celkový počet žiakov špeciálnych tried je 44 žiakov.

  V bežných triedach je integrovaných 20 žiakov. Začlenenie týchto žiakov je z dôvodu zdravotného znevýhodnenia - ľahkej duševnej   zaostalosti ( mentálny postih), ako aj rôznych špecifických porúch učenia dysgrafia, dyslexia, dysortografia....), ale taktiež sluchového postihu.   

  V špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím vyučujú piati špeciálni pedagógovia.
Výchovno- vyučovací proces zabezpečuje 42 pedagógov, z toho je 1 vychovávateľka v ŠKD, 5 pedagogickí asistenti učiteľa. Prevádzku školy zabezpečujú 10-ti technicko-hospodárski zamestnanci, z  toho je 4 pracovníci školskej jedálne.

  Obvod školy tvoria obce Banské, Vechec, Juskova Voľa a mestská časť Čemerné a Lomnica.
  Z celkového počtu 438 žiakov je  99,0
%  žiakov z menej podnetného prostredia.

  Na plnenie výchovno-vyučovacích cieľov sú na škole vytvorené veľmi dobré podmienky. K tomu slúžia 3 odborné učebne prírodovedného zamerania - odborná učebňa chémie, fyziky, výtvarnej výchovy, 2 školské dielne na vyučovanie predmetu technika.
  Dobré podmienky sú aj pre zabezpečovanie spoločenskovedných predmetov a pre rozvoj kultúrno-umeleckých aktivít žiakov.
 
K športovému využitiu slúži telocvičňa, posilňovňa multifunkčné ihrisko a priľahlý športový areál.
 
Pri škole je zriadená aj školská jedáleň.
  Škola je plynofikovaná, má zmodernizované sociálne zariadene a prevádzka školy je zabezpečovaná na úrovni hygienických   normatívov.
  Personálne je škola dobre zabezpečená. Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania je veľmi dobrá. Kolektív pedagogických zamestnancov je pripravený po odbornej stránke zabezpečovať náročné úlohy a uplatňovať najnovšie trendy v oblasti pedagogicko- psychologického zamerania žiakov.

  V školskom roku 2020 - 2021 môžu žiaci školy navštevovať 13 záujmových útvarov s rôznym zameraním a taktiež v tomto školskom roku pracujú na škole 4 oddelenia centier voľného času pri základnej škole a to so zameraním na : atletiku, futbal mladších a starších žiakov a box.