Súčasnosť školy:

  Školu v školskom roku 2022 - 2023  navštevuje 465 žiakov. Škola má právnu subjektivitu.
 

  Celkovo je na škole zriadených 19 tried.

  Na I.stupni sú zriadené 4 triedy pre intaktných žiakov.

  Na II.stupni je 15 tried, z toho 1 špeciálna trieda pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

  - v tejto špeciálnej triede sa vzdelávajú žiaci s ľahkým aj stredným stupňom duševnej zaostalosti, žiaci sa učia podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím. Celkový počet žiakov v špeciálnej triede je 10 žiakov. V špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím je vyučovanie zabezpečené učiteľmi s aprobáciou špeciálna pedagogika.

    V školskom roku 2022-2023 je na škole zriadená športová trieda v 5.A triede so zameraním na hokejbal. Športovú triedu zastrešuje športový klub - " Hokejbal môže hrať každý ,o.z.". Žiaci v športovej triede majú naviac o 4 hodiny športovej prípravy, ktoré vyučuje kvalifikovaný pedagóg.

    V bežných triedach je integrovaných 31 žiakov. Začlenenie týchto žiakov je z dôvodu zdravotného znevýhodnenia - ľahkej duševnej   zaostalosti ( mentálny postih), ako aj rôznych špecifických porúch učenia dysgrafia, dyslexia, dysortografia....), ale taktiež sluchového postihu.   

  Výchovno- vyučovací proces zabezpečuje 40 pedagógov, z toho 5 pedagogickí asistenti učiteľa. Prevádzku školy zabezpečujú 10-ti technicko-hospodárski zamestnanci, z toho sú štyria pracovníci školskej jedálne.

  Obvod školy tvoria obce Banské, Vechec, Juskova Voľa a mestská časť Čemerné a Lomnica.
  Z celkového počtu 465 žiakov je  99,0
%  žiakov z marginalizovanej rómskej komunity. Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je 279 žiakov.

  Na plnenie výchovno-vyučovacích cieľov sú na škole vytvorené veľmi dobré podmienky. K tomu slúžia 3 odborné učebne prírodovedného zamerania - odborná učebňa chémie, fyziky, výtvarnej výchovy, 2 školské dielne na vyučovanie predmetu technika.
  Dobré podmienky sú aj pre zabezpečovanie spoločenskovedných predmetov a pre rozvoj kultúrno-umeleckých aktivít žiakov.
 
K športovému využitiu slúži telocvičňa, posilňovňa, multifunkčné ihrisko a hokejbalové ihrisko.
 
Pri škole je zriadená aj školská jedáleň.
  Škola je plynofikovaná, má zmodernizované sociálne zariadene a prevádzka školy je zabezpečovaná na úrovni hygienických   normatívov.
  Personálne je škola dobre zabezpečená. Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania je veľmi dobrá. Kolektív pedagogických zamestnancov je pripravený po odbornej stránke zabezpečovať náročné úlohy a uplatňovať najnovšie trendy v oblasti pedagogicko- psychologického zamerania žiakov.

  V školskom roku 2022 - 2023 môžu žiaci školy navštevovať 17 záujmových útvarov s rôznym zameraním V  uvedenom školskom roku z dôvodu zvýšených poplatkov za činnosť v centrách voľného času pri základnej škole a v školskom klube detí o uvedené služby nie je zo strany zákonných zástupcov záujem, z uvedeného dôvodu nie sú v prevádzke.