VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA   

       Zverejňovanie voľných pracovných miest na Základnej škole Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou v zmysle § 6 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle § 84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou neeviduje voľné pracovné miesto.
Ak sa nám rozhodnete zaslať žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, žiadame Vás, aby ste nám rovno zaslali   
aj
súhlas so spracovaním osobných údajov
na účel ukladania/ evidovania vašich osobných údajov v našej databáze s uvedením lehoty do kedy môžeme vaše údaje ukladať.

V prípade zasielania žiadostí e-mailom je nutné žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom ( nie zoskenovaním ), v opačnom prípade žiadosť nebudeme evidovať v databáze žiadostí.

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
P.č. Názov a sídlo zamestnávateľa Kategória pedag. zamestnanca Kvalifikačné predpoklady Požadované doklady Iné požiadavky Trvanie pracovného pomeru
1. Základná škola, Kukučínova ulica 106,  Vranov n.T.