VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA   

       Zverejňovanie voľných pracovných miest na Základnej škole Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou v zmysle § 6 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle § 84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou eviduje spolu 1 voľné pracovné miesto od 01.10.2023.

Ak sa nám rozhodnete zaslať žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, žiadame Vás, aby ste nám rovno zaslali 
aj
súhlas so spracovaním osobných údajov
na účel ukladania/ evidovania vašich osobných údajov v našej databáze s uvedením lehoty do kedy môžeme vaše údaje ukladať.
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
P.č. Názov a sídlo zamestnávateľa Kategória pedag. zamestnanca Kvalifikačné predpoklady Požadované doklady Iné požiadavky Trvanie pracovného pomeru
1. Základná škola, Kukučínova ulica 106,  Vranov n.T.

Školský digitálny koordinátor

V zmysle  aktuálnej vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch, pedagogických a odborných zamestnancoch doklad potvrdzujúci predpoklady na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostaný školský digitálny koordinátor v zmysle §29 ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. Nástup do zamestnania od 01.10.2023 Doba určitá do 31.08.2025
Pracovná pozícia: Školský digitálny koordinátor Nahláška voľného prac. miesta