1. Všeobecné informácie o projekte      

  Názov projektu :   Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých
  ITMS kód projektu :   26130130045
  Operačný program :   Vzdelávanie
  Spolufinancovaný z :   Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
  Prioritná os :   3  Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelanostnými potrebami
  Opatrenie :   3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Prioritná téma

Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov

projektu ( % )

Forma financovania

  72 - Návrh, zavádzanie a  vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnanosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike

100

01 - Nenávratná dotácia

Hospodárska činnosť

Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov

projektu

Územná oblasť
18 - Školstvo 100 0.0 - Neuplatňuje sa

  

 2. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom projektu :

Názov aktivity

Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku

( názov merateľného ukazovateľa výsledku )

Merná jednotka

Počet

jednotiek

 Hlavné aktivity ( číslo ú názov )      
1.   1.1 Analýza potrieb a preškolenie pedagogických pracovníkov na zlepšenie práce s deťmi z MRK   Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu počet 18
2.   2.1 Tvorba a inovácia vzdelávacích a študijných programov, príprava pedagogicko - didaktických materiálov.   Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít  projektu počet 18
3.   3.1 Realizácia praktickej výučby pre žiakov pochádzajúcich z MRK   Počet žiakov / študentov zapojených do realizácie aktivít projektu počet 301
  Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu počet 18
4.   4.1 realizácia výučby pre žiakov pochádzajúcich z MRK prostredníctvom e-learningu.   Počet žiakov / študentov zapojených do realizácie aktivít projektu počet 301
  Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu počet 18