" Godžaver grajoro " - Múdry koník

 •  Úvodná tlačová správa
  Podrobný popis projektu
  Harmonogram realizácie projektu
  Celkové náklady projektu
  Personálna matica projektu
  Monitorovacie indikátory
  • Publicita
  • Fotodokumentácia z aktivít
 
  Metodický deň -prezentácie
  Metodická príručka