Žiacka školská rada

pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

  

 

P.č.

Trieda

Meno a priezvisko

1. 5.F   Dagmar Vidličková
2. 6.B   Adam Kohút
3. 7.B   Petra Tancošová
4. 8.B   Miroslav Vidlička
5. 8.D   Dominik Gábor
6. 9. roč.   Jana Dvorová  
       

  Voľba do žiackej školskej rady:  07.09.2017,  v zmysle zákona č.596/2003 Z.z.

 

  Funkčné obdobie: školský rok 2017 - 2018

 
       
Žiacka rada :      

  a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania

 

  b) sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku školy

 

  c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy