Celkový cieľ projektu :

Celkovým cieľom projektu je zvýšenie rozsahu, dostupnosti a kvality informácií na účely

kariérneho poradenstva, so zameraním na ďalšie vzdelávacie možnosti a profesionálne perspektívy

pre žiakov základnej školy na lokálnom / regionálnom trhu práce.

 

Špecifické ciele projektu :

Špecifický cieľ č.1 : Zabezpečiť kvalitu, rozsah a dostupnosť informácií o povolaniach a zamestnaniach

                               relevantných pre žiakov ZŠ zriadením INFO-centra.

Popis :  Zámerom projektového tímu je vybudovanie INFO-centra na ZŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou

            a tým zabezpečenie aktivít, ktoré zvýšia kvalitu poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre žiakov ZŠ.

            Škola tak prispeje prostredníctvom predkladaného projektu k vyjasňovaniu si vlastných cieľov žiakov, ako

            aj k lepšiemu poznaniu sveta práce a požiadaviek výroby. INFO-centrum so svojimi aktivitami sa stane jedným

            z nástrojov v orientácií žiakov na lokálnom / regionálnom trhu práce a v rozvoji ich profesijnej orientácie so

            zreteľom na ich individuálny osobnostný rast.

 

Špecifický cieľ č.2 :  Vybudovať komunikačno - informačný systém (KIS ) o povolaniach a zamestnaniach

                                o lokálnom / regionálnom trhu práce pre žiakov ZŠ.

Popis :  Zámerom projektového tímu je vytvoriť na ZŠ trvalo udržateľný a funkčný informačný systém o povolaniach

            a zamestnaniach v náväznosti na lokálny / regionálny trh práce. Informačný systém bude spojovacím článkom

            medzi vzdelávaním a prípravou žiakov na povolanie na jednej strane a trhom práce na strane druhej. Tým sa

           zabezpečí aj nepostrádateľná stála spätná väzba, ktorá je potrebná pre trvalé fungovanie systému poradenstva.