Zámerom projektu je pomôcť žiakom Základnej školy Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou so

zameraním sa na žiakov so špecifickými poradenskými potrebami pri aktivizácii ich vnútorných zdrojov

a pri prekonávaní vnútorných a vonkajších bariér na ceste k povolaniu a efektívnom uplatnení sa

na lokálnom / regionálnom trhu práce.

 

Tento projekt sa svojím zameraním stáva spolu s ostatnými podpornými nástrojmi faktorom zvýšenia

účinnosti prepojenia vzdelávacej sféry a sveta práce, čo v konečnom dôsledku prispeje k rastu

zamestnanosti a sociálnej inklúzii žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia so zameraním na

rómsku menšinu.

 

Projekt priamo súvisí s globálnym cieľom programového dokumentu Sektorový operačný program

Ľudské zdroje, ktorý je zameraný v podopatrení 3.3A na rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach.

Jeho cieľom je zlepšenie úrovne kariérneho poradenstva pre mladých ľudí s osobitným zreteľom na zvýšenie

dostupnosti, kvality a rozsahu informácií o trhu práce, aktívne vedenie a vyjasňovanie si vlastných cieľov,

na zvýšenie sebavedomia, sebaúcty a na lepšie poznanie sveta práce a požiadaviek výroby.